Henk Matthijssen

Nationality: Holland.

Class: 500cc Sidecars (Driver/Passenger).

Drivers: Hendrikus Schuiling, Willem Luchjenbroers, Roelof Mellens, Dennis ten Hoeve.

Passenger: Harry Drenth, Hessel Auwema.

 

Major Honours

European Championship: Finalist 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1999, 2000, Semi-final 1987, 1989, 1990, 1991, 2006.

Dutch Champion: 1987.

Visit Us On Facebook