Teterow Others

Teterow Bergring Cup

Golden Helmet

Green Belt

Teterow Sidecars

Others

 

188_c

East German Solo Grasstrack Championship (Round)

First Second Third
1989 Frank Leonhardt J Mell  Matuna
1990  Thomas Diehr  Thorsten Grams Frank Leonhardt

East German Sidecar Grasstrack Championship (Round)

First Second Third
1989 Bernd Janoschka & Wolgast Kresin & Pittwohn  Schwanbeck & Zimmermann

Team Competition

First Second Third
1989  E Germany II (Diehr & Leonhardt)  Holland (de Graffe & Horstede)  Czechoslovakia (Holoch & Matuna)

A License

First Second Third
1994  Simon Wigg  Trevor Banks  Robert Barth

Nations Cup

First Second Third
2014  Enrico Janoschka Dirk Fabriek  Antonin Klatovsky
2015 Antonin Klatovsky
2016  Enrico Janoschka
2017  Manfred Knappe
2018 Paul Cooper  Stephan Katt  Christian Hulshorst
2019  Manfred Knappe
2022  Paul Cooper
2023

Simon Wigg Cup

First Second Third
2015 Paul Cooper Antonin Klatovsky Harvie Banks

Carl Schroder Cup

First Second Third
2015  Enrico Janoschka  Matthias Kroger  Manfred Knappe

The Great Eight

First Second Third
2018 Paul Cooper  Manfred Knappe  Christian Hulshorst
Visit Us On Facebook